• 28 مرداد 1401
  • 02:59

دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد خبر: 480

 

 

دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی