• 07 خرداد 1402
  • 06:52

مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی

کد خبر: 525

 

 

مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی
مراسم تجلیل از مقام استاد عبدالرحمان عمادی