• 09 تیر 1401
  • 08:06

برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله

کد خبر: 526

 

 

برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله
برگزاری جلسه پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله