• 12 مهر 1401
  • 01:40

مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل

کد خبر: 547

 

 

مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل
مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته اداره‌کل