جستجو

*ستاد اقامه نماز*

خط مشی شورای اقامه نماز اداره کل
برنامه های مصوب سال 99 اداره کل در زمینه
سوالات مسابقه کتابخوانی نماز
کتاب مسابقه نماز عشق حسين (ع)
چلچراغ نماز و خانواده
تمدید مسابقه کتابخوانی
برنامه اداره کل برای ترویج نماز
برنامه اداره کل برای ترویج نماز
برنامه اداره کل برای ترویج نماز
گزارش عملکرد اقامه نماز اداره کل میراث فرهنگی