جستجو

-

آیین نامه راهنمایان گردشگری
دستور العمل اجرایی آزمون مصاحبه زبان
دستور العمل صدور مجوز وگواهینامه
دستور العمل فعالیت موسسات آموزشی و مجوز تدریس
دستور العمل و ضوابط صدور مجوز فعالیت موسسات آموزشی
شیوه نامه آموزشی 1391
شیوه نامه صدور مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی-92
شیوه نامه کسب و کار مجازی
شرایط صدور گواهینامه تخصصی کسب و کارگردشگری در فضای مجازی
ضوابط ساخت اقامتگاه بومگردی
دستورالعمل احداث اردوگاه ها
ضوابط پیشنهادي مجموعه اقامتگاههاي بوم گردي
ضوابط درجه بندی واحد پذیر ایی
ضوابط مهمانپذیر