جستجو

..

 

وظايف كميته گردشگري سلامت

كميته گردشگري سلامت با توجه به اهداف تاسيس آن وظايف خود را در سطوح ذيل تعريف مي نمايد:

 معرفي و شناساندن توانايي ها و پتانسيل هاي گردشگري سلامت:

استفاده از ظرفيت ترفيعی سفارتخانه ها برای معرفی پتانسيل های درمانی کشور

ايجاد پرتال اطلاع رسانی در زمينه گردشگری سلامت

حضور فعال در همايش ها و نمايشگاه های گردشگري سلامت منطقه ای و بين المللی

استفاده از ظرفيت هاي ترفيعي ايجاد شده توسط دفاتر سازمان در خارج از کشور

استفاده از ظرفيت تبليغی گردشگران فعلی کشور اعم از گردشگران سلامت و غير آن برای معرفی توانمندی های کشور در زمينه گردشگری پزشکی از طرقی مانند توزيع بروشورها و لوح های فشرده

ترتيب سفرهاي آشناسازي براي گروه هاي هدف

در نظر گرفتن تدابير تشويقی و ارائه جوايز صادراتی به فراهم كنندگان موفق خدمات گردشگري سلامت (تورگردانان و آژانس هایمسافرتی و غيره) در جذب گردشگران سلامت

دخيل نمودن همه بازيگران موجود در گردشگری سلامت در کميته های ايجاد شده به ويژه بخش خصوصي

ساماندهي وضعيت گردشگري سلامت:

ساماندهی سيستم آماری گردشگران سلامت بر حسب نوع آنها، هزينه ها، خدمات دريافتی و بازارهای مولد

نظام مند نمودن فرايند جذب گردشگران سلامت از طريق ايجاد و اعمال ضوابط و شرايط لازم جهت فعاليت نهادهاي توزيعي خدمات سلامت

ارائه راهكارهاي نظارتي بر فعاليت نهادهاي توزيعي گردشگري سلامت

 بهبود همكاري هاي بين بخشي از طريق تبيين وظايف ذينفعان مختلف گردشگران سلامت متناسب با نوع آنها و هماهنگ نمودن فعاليتهای عناصر درگير در اين بخش به منظور پرهيز از تکرار اقدامات صورت گرفته و پرهيز از ناديده گرفتن برخی کارها

 تلفيق ديگر گونه های گردشگری نظير گردشگری زيارتی،گردشگری فرهنگی و طبيعت گردی با گردشگری سلامت متناسب با مقصد دريافت خدمات

تشويق بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در زير ساخت ها و ارتقاء گردشگري سلامت از طريق هماهنگي جهت در نظر گرفتن معافيت هاي مالياتي، وام هايي با نرخ بهره پايين

ايجاد بستر مناسب جهت تاسيس و حمايت از تشكل هاي بخش خصوصي و تعاوني به منظور بازاريابي محصولات گردشگري سلامت

انتخاب بازارهاي هدف گردشگري سلامت و بررسي چگونگي تغيير بسته هاي خدمتي گردشگري سلامت متناسب با بازارهاي هدف

انجام مطالعات تحقيقي در زمينه گردشگري سلامت با هماهنگي پژوهشكده سازمان از طريق واگذاري به اشخاص ذيصلاح

3) آموزش و فرهنگ سازي:

تبيين و تفکيک ميان اقسام گوناگون گردشگری سلامت (پزشکی، تندرستی و درمانی) و تبعيت از تعاريف علمی برای تمايز بين گونه های آن

آموزش ويژگی های خاص يک گردشگر سلامت به نيروهای صف(کارکنان خدماتی مستقيم) بخش های سلامت و گردشگري

تبيين اهميت گردشگري سلامت و نقش كليدي آن در رونق صنعت گردشگري كشور براي مسئولين و ذينفعان مختلف اين صنعت (با توجه به پتانسيل هاي كشور در اين زمينه و چالش هاي روياروي آن(

ساير وظايف:

 كليه فعاليت هايي كه به نوعي زمينه ساز اجرايي نمودن اهداف تاسيس كميته گردشگري سلامت كشور مي باشد، كه از آن جمله مي توان به تدوين و اجراي   برنامه هاي ساليانه، بررسي و پيشنهاد بودجه ساليانه، بررسي برنامه هاي ساليانه كميته هاي استاني، تهيه و تنظيم موضوعات جلسات و صورتجلسات اشاره نمود.