جستجو

آیین نامه کمیته ملی طبیعت گردی

ماده‌ 1 منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم‌) عبارت است ازبرآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه وانسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی‌،فرهنگی‌، آموزشی و غیرمصرفی و به صورت پایدار و در حدظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ‌ محیط زیست وفرهنگ بومی و ارزشهای آن‌، امکان رشد اقتصادی و  محلی را فراهم آورد.

ماده‌ 2به منظور سیاستگذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی و تسهیل وهدایت فعالیتها وامور مندرج در این مقررات کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم‌( مرکب از معاونین وزارت جهادکشاورزی‌سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یک نفر از متخصصین مجربطبیعت گردی کشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تایید نمایندگان دو دستگاه دیگرتشکیل می‌شود.

 شرح وظایف کمیته ملی طبیعت گردی

الف - تدوین سیاستهای توسعهطبیعت گردی در کشور.

ب‌- هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در امر اکوتوریسم به منظور فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری‌ طبیعی در کشور.

ج‌- معرفی مناطق ومحدوده های مستعد طبیعت گردی در محیط ها و نقاط مناسب جنگلی‌، کوهستانی‌،مرتعی‌، بیابانی و دریایی‌.

د- تعیین ضوابط تاسیس مناطق نمونه طبیعت گردی هـفراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش‌غیردولتی و جلب حمایت بخشهای دولتی وغیردولتی جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در این مقررات‌.

و- تشویق و ترویج  فرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت گردی و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی‌در این زمینه‌.

ز- تصویب شرایط و دستورالعملهای تخصصی و فنی و مؤسسات طبیعت گردی وتایید صلاحیت ونظارت بر نحوه فعالیت آنها.

 ح‌- حمایت و پشتیبانی از مؤسساتدارای مجوز فعالیت طبیعت گردی و کانونها و جوامع محلی وغیردولتی واجد صلاحیت وفعال در این زمینه‌.

ط‌- هماهنگی و نظارت و پیگیری به منظور پیشنهاد و تخصیص اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه های‌طبیعت گردی‌.

ی‌- فراهم کردن زمینهاستفاده از منابع مالی موضوع ماده (11) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و توسعه طبیعت گردی‌.

ک‌- پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه ریزی و طراحی جهت احیاء مناطق مستعد طبیعت‌گردی که در حال‌حاضر تخریب شده و یا به مصارف دیگری اختصاص یافته اند.

ل‌- اجرای سایر وظایف و اختیارات که در این مقررات برای کمیتهملی تعیین شده است‌.

تبصره‌- تصمیمات کمیته ملی طبیعت گردی به اتفاق آراء صورتمی گیرد.

آیین‌نامه داخلی و زمان و نحوه تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ تصمیمات ومحل دبیرخانه و وظایف آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط کمیته ملی طبیعتگردی تهیه و به تایید روسای سازمانهای مذکوردر این آیین‌نامه می رسد.

ماده‌4- برنامه طبیعت گردی شامل موارد زیر می شود:

الف‌- طبیعت گردی متمرکز که ازطریق استقرار در مراکز اقامتی و مرکز بازدیدکنندگان یا بازدیدهای‌چندروزه صورت می گیرد.

ب‌- طبیعت گردی غیر متمرکز متضمن بازدیدهای کوتاه مدت با وسایل وامکانات غیرثابت می‌باشد.

تبصره‌- ایجاد هرگونه تاسیسات و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و چادر و سایرتسهیلات باید هماهنگ با شرایط محیط وخصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه بوده و با رعایت ضوابط ومقررات مربوط به تاییدکمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد.

ایجاد تاسیسات و امکاناتمذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیستمی‌باشد.

ماده‌ 5- طرحهای طبیعت گردی با رعایت ضوابط و مقررات و تایید دستگاه مربوط ممکن است دربخشهایی از مناطق زیر که دارای جاذبه های و ویژگیهای خاص طبیعتگردی باشند تهیه و پس از تصویب‌کمیته ملی به مرحله اجرا درآیند:

الف‌- منابعطبیعی ملی تحت اختیار و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.

ب‌- مناطق چهارگانه و تالابها و مناطق شکار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست‌.

ج - مناطق دارای جاذبه های طبیعی واقع در محدوده های فرهنگی‌،تاریخی و باستانی تحت اختیارسازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌.

5 - محدوده های مناسب واقع در املاک و مستثنیات قانونی اشخاص با رعایت حقوق ایشان که امکان واستعداد لازم جهت اجرای برنامه طبیعت گردی را داشته باشند. و سایر مناطقی که دارای جاذبه های طبیعت گردی بوده و در حال حاضر تخریب شده و یا به کاربردهای‌دیگری اختصاص یافته اند، پس از احیاء و یا تغییر در شیوه بهره برداری به طرح های موضوع این ماده‌اختصاص می یابند.

ماده‌ 6 - اجرای برنامه های گردشگری باید تحت نظر و راهنمایی‌، راهنمایان گردشگری که صلاحیت‌آنان به تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می رسد، صورت می گیرد. تبصره‌ شرایط و ضوابط تخصصی و فنی راهنمایان گردشگری و مؤسسات طبیعت گردی توسط کمیته ‌ملی گردشگری تعیین خواهد شد.

 ماده‌ 7- اجرای طرحها و پروژه های بزرگ گردشگری طبعییباید براساس مصوبه شماره 237مورخ1381.3.21 شورای عالی حفاظت محیط زیست موردارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. ضوابط ارزیابی طرحها و پروژه های یادشده توسط سازمان حفاظت محیط  زیست تهیه و ابلاغ خواهدشد.

ماده‌ 8- اجرای برنامه هایشکار و صید در کشور کماکان تابع مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد ولی صلاحیت متقاضیان و موسساتی که مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه شکاربرای‌خارجیان در ایران می نمایند باید از جهت فنی به تایید کمیته ملی گردشگری  برسد.

ماده‌ 9- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در امر سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی به منظورافزایش جمعیت حیات وحش از طریق تکثیر و پرورش جانوران وحشی وصدور پروانه های شکار درمناطق مصوب کمیته ملی تسریع و همکاری لازم را وفق قانونو مقررات شکار و صید آیین‌نامه اجرایی‌مربوط به عمل آورد.

 اعضای کمیته اکوتوریسم

آقاي حمید رضا آذر پور معاون گردشگري به عنوان رييس جلسه

آقاي رشيدي ( كارشناس مسئول نظارت ) دبير جلسه

 رضا زماني نماينده بخش خصوصي

علي نژاد معاون طبيعي محيط زيست گيلان

کشور دوست کارشناس معاونت سرمایه گذاری و طرح ها