جستجو

میراث فرهنگی ناملموس:

مطابق با تعریف کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو(2003)، میراثفرهنگی ناملموس به معنای سنت‌ها، ارائه‌ها، تجلیات، دانش‌ها و مهارت‌ها و همچنین ابزارها، اشیا، مصنوعات و فضاهای فرهنگی ملازم با آنها است که اجتماعات، گروه‌ها و در مواردی افراد، آنها را بخشی از میراث‌فرهنگی خود می‌دانند. این میراث، که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، پیوسته توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، تعامل با طبیعت و تاریخ بازآفرینی می‌شود و حس هویت و پیوستگی را به همراه دارد و از این طریق احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌دهد.

میراث فرهنگی ناملموس بنیادی‌ترین وجه حیات اجتماعی و فکری ملت‌ها و منشا هویت‌ها و تنوع است که پلی بین گذشته و حال و آینده برقرار می‌نماید.

 

عناصر میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی