جستجو

سامانه های مربوط به مجوز :

mojavez.ir

اطلاعات تماس نمایندگان تام الاختیار و مطلع

 

شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی نماینده
013-33618467 معاون سرمایه گذاری زهرا جهانی نشرودکلی تام الاختیار
013-33618465 کارشناس فروغ بشردوست کارشناس

 

اطلاعات تماس و آدرس سامانه صدور مجوز
گردش کار صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری