جستجو

 

سرهنگ محمد علیپور

فرماندهی یگان حفاظت

 

 

شرح وظایف یگان حفاظت :

 • انجام کليه اقدامات لازم به منظور تأمين حفظ نظم و امنيت موزها، گنجينه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي، فرهنگي و همچنين محل برگزاري مراسم يا همايش هاي مربوطه و کليه اماکن و تأسيسات قابل حفاظت سازمان
 • تهيه و تدوين طرح هاي حفاظتي مورد نياز بمنظور تأمين حفاظت فيزيکي از اموال منقول و غيرمنقول سازمان
 • ارائه پيشنهادهاي حفاظتي جهت انجام بهينه حفاظت از موزه ها، گنجينه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي-فرهنگي، تپه ها و محوطه هاي باستاني و ساير آثار تاريخي و فرهنگي منقول و غيرمنقول با اولويت بهره گيري از سامانه هاي الکترونيکي هوشمند در جهت کاهش نيروهاي انساني ثابت به رياست سازمان
 • انجام اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع جرائم عليه ميراث فرهنگي،گردشگران( داخلي و خارجي) و کشف جرم و دستگيري متهمين و مجرمين از قانون و تشکيل پرونده و معرفي به مراجع قضائي در حوزه استحفاظي
 • انجام اقدامات پيشگيرانه و جلوگيري از سرقت، تعرض و تجاوز به ميراث ملي، فرهنگي و صنايع دستي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و فعاليتهايي نظير تخريب بناهاي تاريخي، حفاري غيرمجاز، انتقال،قاچاق و خريد و فروش غيرمجاز اشياء و عتيقجات ملي و محموله هاي تاريخي در حوزه استحفاظي.
 • کنترل بر ورود و خروج اشياء و اموال تاريخي و فرهنگي و انجام اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعمل هاي صادره سازمان.
 • انجام وظائف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظي
 • همکاري با ساير دستگاههاي اجرائي مسئول در امور امدادي به هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرطبيعي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعملهاي سازمان
 • برخورد قانوني با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهيزات غيرمجاز، که در جهت تخريب يا سوء استفاده از آثار تاريخي و ملي به کار مي رود" نظير فلزياب" و ضبط و توقيف اينگونه تجهيزات تا رفع هرگونه اتهام و شبهه و مظنونيت با هماهنگي ناجا و مراجع قضائي وفق مقررات.
 • تعامل با سازمانها و مراجع نظامي، انتظامي، قضائي و ساير دستگاهها بمنظور اجراي بهينه وظائف و مأموريتهاي يگان
 • نظارت و بازديد کارشناسي از اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي و انعکاس نواقص و معايب به رئيس سازمان و پيگيري آنها.
 • حفاظت و همراهي محموله هاي تاريخي و فرهنگي منقول با هماهنگي ناجا
 • اجراي دقيق طرح ها و دستورالعمل ها حفاظتي و انتظامي ابلاغي از سوي ناجا با رعايت اولويتها و برنامه هاي حفاظتي تعيين شده توسط سازمان.
 • کمک به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به آثار فرهنگي و تاريخي با هماهنگي سازمان
 • اجراي مصوبات کميته حفاظت سازمان
 • گشت زني در حوزه استحفاظي يگان بمنظور حصول اطمينان از برقراري حفاظت و امنيت
 • پيگيري امور خدمات انتظامي گردشگران خارجي در چارچوب ضابط خاص قضائي با هماهنگي و نظارت ناجا
 • اعلام ورود و خروج و همچنين خط سير ترددي گردشگران خارجي در زمان اسکان آنان به حراست سازمان و ناجا
 • جمع آوري اطلاعات انتظامي مورد نياز ناجا توسط يگان و هماهنگي و همکاري متقابل با ناجا و حراست سازمان.
 • همکاري با ناجا و مراجع قضائي در ابلاغ و اجراي احکام قضائي مربوط به سازمان
 • مساعدت و همکاري با نزديکترين رده انتظامي محل مأموريت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظي.
 • انجام مأموريتها و وظايفي که در شرايط غيرعادي در امور امنيتي و انتظامي از سوي ناجا ابلاغ مي شود، در حوزه استحفاظي
 • تهيه و تدوين طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب سازماني و ارائه آن به ناجا جهت تصويب با هماهنگي سازمان