جستجو

 

 کمیته گردشگری کشاورزی

کلیات:

گیلان، سرزمینی با موهبت هايی الهی چون؛ جنگل های سر سبز و حيات بخش، جلگه های مفرح و حاصلخيز، ساحل و دريای شورانگيز و پرنعمت، یک جریان سیال اقتصادی بر محور توسعه کشاورزی از یک سو و گردشگری از سوی دیگر را مورد توجه قرار داده است. بی تردید ارتباط معنادار استعدادهای بالقوه و توانمندیهای بی بدیل این استان در دو محور کشاورزی و گردشگری نه تنها می تواند اقتصادی پویا را شکل دهد بلکه منشاء تحولاتی بس بزرگ در این سرزمین زرخیز گردد، چراکه امروزه گردشگري كشاورزي انعكاسي از تدارك فرصت‌هاي جديد در زمينه ايجاد بستر اقتصادي از طريق گردشگري در باغات و مزارع تلقی می شود.  

 اهداف:

·گسترش بهره برداری از مزرعه

·نوآوری در نقدينه سازی و کسب درآمد مازاد

·افزايش مصرف‌کنندگان جديد محصولات کشاورزی

·افزايش آگاهی پيرامون محصولات کشاورزی محلی

·درک و توجه بيشتر به اهميت نگهداری زمين های مورد استفاده

·کسب درآمد برای اعضای خانوار کشاورز و ديگر کسانی که در مزرعه کار نمی‌کنند

·تشويق کشاورزان به ادامه کشاورزی با وجود آنکه بازارها بطور فزآينده‌ای رقابتی است

·کمک به احيا و توسعه سنت‌ها ، هنرها و صنايع محلی

·افزايش و احياء نمادهای محلی برای جلب توجه بازديدکنندگان

·افزايش استفاده از محصولات و خدمات محلی

·پيشرفت و بهبود فرهنگ ، ارتباط و درک درون منطقه‌ای

·نياز‌مندی به مديريت محيطی سالم برای چشم انداز روستايی

·افزايش آگاهی و اطلاعات پيرامون کشاورزی

·تدارک فرصت برای مديريت بحران های اقتصادی در زمينه کشاورزی

·افزايش پايداری در طولانی مدت برای تجارت کشاورزی