جستجو

شرايط اعطاي تسهيلات :

براساس مصوبه هيات وزيران در خصوص اعطاي تسهيلات از محل اعتبارات بنگاههاي كوچك اقتصادي و زود بازده و كار آفرين ، طرحهايي مورد بررسي قرار خواهند گرفت كه مجري طرح متعهد به ايجاد اشتغال بيشتر از ده (10) نفر بوده و طرح بايستي داراي  توجيه اقتصادي و تاييد فني كارشناسان سازمان قرار گرفته باشد ، همچنين تمامي مداركي كه طبق فرمت ابلاغ مدارك به متقاضيان داده ميشود ، تكميل شده و به واحد مربوطه سازمان ارجاع داده شود.

مدارك مورد نياز براي تسهيلات صنايع دستي:

متقاضيان بايد درخصوص استفاده از تسهيلات بانكي جهت  توسعه ، تجهيز و راه اندازي كارگاههاي صنايع دستي مي بايست نسبت به تكميل مدارك مشروحه زير و ارائه به معاونت سرمايه گذاري و طرحها  به منظور بررسيهاي كارشناسي اقدام نمايند.

1_ تصوير كارت شناسايي صنايع دستي ( داراي اعتبار )

2_ تصوير سند مالكيت و يا تجاره نامه 2 سال به بالا و قابل تمديد تا 5 سال (اجاره نامه بايد قابل ثبت در دفترخانه رسمي پس از تاييد كارگاه از سوي كارشناسان تسهيلات باشد) .

3_ تصوير صفحه اول شناسنامه

4_تصوير كارت ملي

5_ طرح توجيهي اقتصادي ،مالي و فني

6_ جوابيه استعلام تحوه تاميين آب مصرفي

7_ جوابيه استعلام تحوه تاميين برق مصرفي

8_ يك عدد پوشه روغني و گيره

در صورتي كه مجري طرح و متقاضي شخصيت حقوقي باشد مدارك فوق به انضمام:

1_ اظهارنامه ثبتي شركت.

2_آخرين آگهي روزنامه رسمي.

3_ آخرين ترازنامه و صورتهاي مالي شركت به تاييد بازرس و حسابرسان قانوني رسيده  باشد

4_ تصوير شناسنامه مديران شركت

5_تصوير كارت ملي مديران شركت

6_ اساسنامه شركت با تاكييد بر فعاليت صنايع دستي

مدارك مورد نياز جهت تسهيلات گردشگري :

متقاضيان بايد درخصوص استفاده از تسهيلات بانكي جهت  احداث ، توسعه ، تعمير، تبديل و تجهيز تاسيسات گردشگري مي بايست نسبت به تكميل مدارك مشروحه زير و ارائه به معاونت سرمايه گذاري و طرحها  به منظور بررسيهاي كارشناسي اقدام نمايند

1_ تصوير مجوز قطعي سازمان – تصوير پروانه بهره برداري.

2_ تصوير سند مالكيت زمين يامدركي دال بر مالكيت .

3_ نقشه هاي معماري مصوب اين سازمان همچنين نقشه هاي معماري فاز دوم

4_ موافقت كتبي بخشداري يا شهرداري منطقه حسب مورد

5_تصوير پروانه ساختماني طرح

6_ تصوير صفحه اول شناسنامه

7_تصوير كارت ملي

8_ طرح توجيهي اقتصادي ،مالي و فني

9_ جوابييه استعلام تحوه تاميين آب مصرفي

10_ جوابييه استعلام تحوه تاميين برق مصرفي

11_ جوابييه استعلام اداره كل حفاظت محيط زيست

12_ تصوير مدارك مربوط به تغيير كاربري

13_ در مورد طرحهاي احداثي، ارائه گزارش كارشناس واحد فني مبني بر تاييد حداقل ده درصد پيشرفت فيزيكي عمليات ساختماني

14_ در مورد خريد مكان تصوير مبايعه نامه محل مورد نظر و گواهي پايان كار عمليات ساختماني ازشهرداري يا بخشداري مربوطه.

15_ تصوير برگه نظارت و كارت نظام مهندسي ، مهندس ناظر طرح

در صورتي كه مجري طرح و متقاضي شخصيت حقوقي باشد مدارك فوق به انضمام:

1_ اظهارنامه ثبتي شركت.

2_ اساسنامه شركت با تاكييد بر فعاليت گردشگري

3_آخرين آگهي روزنامه رسمي.

4_ آخرين ترازنامه و صورتهاي مالي شركت به تاييد بازرس و حسابرسان قانوني رسيده  باشد

5_ فتوكپي شناسنامه مديران شركت

6_تصوير كارت ملي مديران شركت